Достъп до обществена информация
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Достъп до обществена информация

  ПСАГБАЛ „Св. София“ ЕАД осигурява достъп до обществена информация в качеството на публичноправен субект по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 1, във вр. с § 1, т. 4, б. „А“ от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация е прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и възможността за упражняване е уредено в ЗДОИ.

  Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

  Предоставянето на достъп до информация следва да се осъществява по съответно предвидената в закона процедура.

  Гражданите могат да подават заявления за достъп до обществена информация чрез деловодството на болницата.

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.